Ouderparticipatie

Onze overtuiging is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen als ouder en school samenwerken. De leerkracht kan het niet alleen, daar hebben wij u bij nodig. Daarom vinden wij het zo belangrijk om ouders te betrekken, niet alleen in de ontwikkeling van uw eigen kind, maar ook met activiteiten van de hele stamgroep of school. Hierbij is te denken aan voorleesouder, drukhoekouder, als begeleider mee gaan met een uitje of een gastles verzorgen over uw beroep of hobby. Wij verwelkomen u graag in school!

Drie keer in het jaar worden er evaluatiemomenten met ouders gepland. Tijdens deze momenten wordt er samen gekeken naar ons kindcentrum. Waar zijn wij heel trots op en wat zou er verbeterd kunnen worden? Ook wordt er eens in de twee jaar een ouderenquête uitgegeven. Op deze manier kunt u ook kenbaar maken wat u de sterke - en verbeterpunten van ons kindcentrum vindt.

Binnen de school zijn er twee commissies die met regelmaat overleggen over activiteiten in de school. Dit zijn de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). Wilt u hier meer over weten klik dan in het menu hiernaast op de bijbehorende tabbladen.