Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van het kindcentrum. Elke kindcentrum heeft verplicht een MR (WMS).  De MR heeft als doel in de gaten te houden of alle kinderen voldoende mee kunnen doen in geschreven beleid op school- of bestuursniveau.

De MR is ook de directe gesprekspartner voor de directie en daarbij brengt de MR advies uit aan het bestuur van CKC Drenthe. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de school en door deze constructie beslissen ouders dus mee over het beleid van de school. De MR bestaat uit twee delen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. Namens de ouders zitten in de MR Maarten Vos en Greetje van der Ploeg en namens het personeel is dat Mirjam van Wijk en Annet Prins. Zij komen circa 8 keer per jaar bij elkaar en bespreken allerlei zaken die te maken hebben met de organisatie en het beleid van De Regenboog.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat ook uit ouders en personeel, maar buigt zich over bestuurlijke zaken. De GMR gaat over het beleid voor en van alle kindcentra van CKC Drenthe. Het College van Bestuur is een deel van de vergadering aanwezig.